Bendruomenė

Vilhelmas Petkevičius – direktorius

+370 682 27 799
8 343 91622
direktorius@rjg.marijampole.lm.lt

Virginija Baliukynienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+370 611 43 624
8 343 92265
virginija.baliukyniene@gmail.com

Vidmantas Kepalavičius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui

+37068215797
8 343 92265
vidmantaskrjg@gmail.com

Alfonsas Yla – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

+37061603106
8 343 92265
ylaalfonsas@gmail.com
Mokinių skaičius gimnazijos klasėse
2020 - 2021 mokslo metai
I II  III IV  Iš viso
 201 199 217 160 777

Mokinių skaičius klasėse

Eil.

Nr.

Klasė

Klasės auklėtojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kab.  Nr.

Mokinių skaičius klasėje

1

I A

Daiva Noreikienė, matematika, 306 kab.

30

2

I B

Aušra Kapsevičienė, anglų k., 309 kab.

30

3

I C

Jurga Leimonienė, anglų k., 307 A kab.

29

4

I D

Živilė Myru, ekonomika, 128 kab.

30

5

I Ė

Dovilė Maceikienė, anglų kalba, 110 kab.

30

6

I F

Vilija Sabulienė, matematika,  314 kab.

28

7

IG

Kristina Jasinskienė, lietuvių k., 205 kab.

24

8

II A

Asta Martinkienė, matematika, 303 kab.

27

9

II B

Virginija Giedraitienė, matematika, 308 kab.

25

10

II C

Rasa Čiupkevičienė, biologija, 234 kab.

30

11

II D

Gražina Druskienė, istorija, 228 kab.

29

12

II Ė

Jolanta Karalienė, anglų k., 304A kab.

30

13

II F

Lilija Brusokienė, matematika, 304 kab.

29

14

II G

Kristina Kirvaitienė, anglų k., 324 kab.

29

15

III A

Gintutė Galadauskienė, anglų k. 226 kab.

30

16

III B

Nijolė Matlauskienė, matematika, 307 kab.

30

17

III C

Juozas Rožas, lietuvių k. 208 kab.

25

18

III D

Audronė Stočkuvienė, muzika 138 kab.

30

19

III Ė

Danutė Petkevičienė, biologija, 231 kab.

29

20

III F

Jolanta Rutkauskienė, informacinės tech., 236 kab.

28

21

III G

Gražina Urbonienė, lietuvių k. 207 kab.

23

22

III H

Rima Šapokienė, rusų k. 227 kab.

22

23

IV A

Alvyda Ruibienė, fizinis ugdymas 

19

24

IV B

Vidmantas Žebrauskas, istorija, 319 kab.

26

25

IV C

Ingrida Žilinskienė, lietuvių kalba, 203 kab.

31

26

IV D

Rita Bobinienė, istorija, 318 kab.

30

27

IV Ė

Eglė Danielienė, matematika, 305 kab.

30

28

IV F

Raimondas Lingaitis, fizinis ugdymas

24

Iš viso

777


2020 - 2021 m. m. gimnazijoje iš viso dirba 63 pedagoginiai darbuotojai

2020 - 2021 m. m. gimnazijoje visos mokytojų darbo vietos užimtos.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojų  sąrašas 
2020 - 2021 m. m.


Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pareigos

Dalykas, kvalifikacinė kategorija


1

ILONA AKELAITIENĖ

Mokytojas

 Etikos  mokytoja

2

VILIJA AMBRAZEVIČIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

3

ALGIMANTAS AVULIS

Mokytojas

Technologijų  mokytojas metodininkas

4

VIRGINIJA BALIUKYNIENĖ

Dir. pav. ugdymui

Fizikos mokytoja metodininkė

5

VIDA BALICKIENĖ

Mokytojas

Tikybos vyr. mokytoja

6

RITA BOBINIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

7

LILIJA BRUSOKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

8

AUŠRA BULKEVIČIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

9

RASA ČIUPKEVIČIENĖ

Mokytojas

Biologijos mokytoja metodininkė

10

EGLĖ DANIELIENĖ

Mokytojas

Matematikos  mokytoja ekspertė

11

DALIA DAVYDOVA

Mokytojas

Choreografijos mokytoja metodininkė

12

REGINA DILIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja ekspertė

13

GRAŽINA DRUSKIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

14

GINTUTĖ GALADAUSKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

15

VIRGINIJA GIEDRAITIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

16

ILONA GRYBAUSKIENĖ

Mokytojas

Etikos mokytoja

17

DOVILĖ GUMULIAUSKIENĖ

Mokytojas

Ekonomikos mokytoja

18

ALFONSAS YLA

Dir. pav. ūkio reikalams

Žmogaus saugos mokytojas

19

RIMA JANČIAUSKIENĖ

Mokytojas

Geografijos mokytoja metodininkė

20

KRISTINA JASINSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

21

AUDRONĖ JUSAITYTĖ

Mokytojas

Muzikos mokytoja metodininkė

22

AUŠRA KAPSEVIČIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

23

JOLANTA KARALIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

24

VIDMANTAS KEPALAVIČIUS

Dir. pav. ugdymui

Technologijų vyr. mokytojas

25

SIGITAS KIREILIS

Mokytojas

Inform. technologijų vyr. mokytojas

26

KRISTINA KIRVAITIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

27

ZITA KISIELIENĖ

Mokytojas

 Dailės vyr. mokytoja

28

JURGA LEIMONIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

29

DAIVA LIAUKUVIENĖ

Mokytojas

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

30

RAIMONDAS LINGAITIS

Mokytojas

Kūno k. mokytojas  metodininkas

31

LAIMUTĖ ŽAKIENĖ

Mokytojas

Chemijos  vyr. mokytoja 

32

DOVILĖ MACEIKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

33

RŪTA MARČIULAITIENĖ

Mokytojas

Technologijų mokytoja metodininkė

34

ASTA MARTINKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

35

NIJOLĖ MATLAUSKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

36

MILDA MAURUKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

37

VILMA MIKALAINYTĖ

Mokytojas

Chemijos mokytoja metodininkė

38

ŽIVILĖ MYRU

Mokytojas

Ekonomikos mokytoja

39

DAIVA NOREIKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

40

MARIJA PALTANAVIČIENĖ

Mokytoja

Geografijos mokytoja metodininkė

41

DANUTĖ PETKEVIČIENĖ

Mokytojas

Biologijos mokytoja metodininkė

42

VILHELMAS PETKEVIČIUS

Direktorius

Biologijos mokytojas metodininkas

43

SVETLANA RAGELIENĖ

Psichologas

Psichologijos mokytoja

44

JUOZAS ROŽAS

Mokytojas

Lietuvių k. mokytojas metodininkas

45

IRINA RUDVALIENĖ

Mokytojas

Rusų k. vyr. mokytoja

46

ALVYDA RUIBIENĖ

Mokytojas

Kūno k. vyr. mokytoja

47

JOLANTA RUTKAUSKIENĖ

Mokytojas

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

48

VILIJA SABULIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

49

RAMUTĖ STRAIGIENĖ

Renginių organizatorė

Lietuvių k. vyr. mokytoja

50

AUDRONĖ STOČKUVIENĖ

Mokytojas

Muzikos mokytoja metodininkė

51

SANDRA SURVILIENĖ

Mokytojas

Fizikos mokytoja metodininkė

52

RIMA ŠAPOKIENĖ

Mokytojas

Rusų k. mokytoja metodininkė

53

SKAISTUOLĖ ŠEDIENĖ

Mokytojas

Kūno k.  mokytoja metodininkė

54

JOLITA TAMULIONIENĖ

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė metodininkė

55

GRAŽINA URBONIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

56

SIDONA UŠACKIENĖ

Mokytojas

Teatro mokytoja

57

VIDA ŪSIENĖ

Mokytojas

Rusų k. mokytoja metodininkė

58

VIDAS VENCKŪNAS

Mokytojas

Fizikos mokytojas metodininkas

59

VIOLETA VILKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

60

DALIA ŽARSKIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

61

VIDMANTAS ŽEBRAUSKAS

Mokytojas

Istorijos mokytojas metodininkas

62

VIOLETA ŽEBRAUSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja ekspertė

63

INGRIDA ŽILINSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Pagrindiniai Gimnazijos tarybos formavimo ir veiklos principai:

 • tarybą sudaro dvidešimt vienas narys: septyni tėvai, septyni mokytojai, septyni mokiniai;
 • tėvus į tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius  – mokinių klasių susirinkimai;
 • visi tarybos nariai renkami slaptu balsavimu dvejiems mokslo metams;
 • pirmame naujos kadencijos gimnazijos tarybos posėdyje tarybos nariai atviru balsavimu išrenka pirmininką. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti gimnazijos direktorius;
 • tarybos nuostatai, jų keitimas yra tvirtinami gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu;
 • tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus;
 • neeiliniai gimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami gimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės gimnazijos tarybos narių iniciatyva;
 • į gimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Švietimo skyriaus, gimnazijos administracijos, kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, gimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai;
 • posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma;
 • Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;
 • Gimnazijos  taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Gimnazijos steigėjas arba jo įgaliota institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai svarstyti iš naujo.

Mokytojai

 • Virginija Giedraitienė, Gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Jolanta Karalienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Kristina Kirvaitienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Asta Martinkienė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Nijolė matlauskienė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Jolanta Rutkauskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
 • Gražina Urbonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Mokiniai

 • Valentaitė Viltė I A
 • Lingytė Gabrielė I B
 • Macijauskaitė Meda II C
 • Lapinskaitė Kamilė II G
 • Lipnevičiūtė Dovilė III A
 • Paltanavičius Evaldas III A
 • Uldytė Enrika III A

Tėvai

 • Survilienė Jūratė
 • Šmulkštienė Ieva
 • Jonkienė Milda
 • Latvaitis Marius
 • Maišiukienė Laura
 • Pečiokienė Jovita
 • Dobrovolskienė Kristina

Mokinių taryba

2020-2021 m.m. 
 • Lapinskaitė Kamilė, 2 g
 • Savaikaitis Nojus, 1a
 • Matusevičiūtė Justė, 1f
 • Stralkutė Sandra, 2b
 • Kalinauskaitė Meda, 2g
 • Papečkytė Danielė, 2g
 • Nagrodskytė Mantė, 2g
 • Brenkevičiūtė Ugnė, 2ė
 • Paltanavięius Evaldas, 3a,
 • Uldytė Enrika, 3a,
 • Lapinskaitė Dovilė, 3a
 • Uleckaitė Emilė, 3 a
 • Naidzinavičius Dovydas, 4ė
 • Liorančas Simas, 4ė
 • Matulevičius Jokūbas, 4 ė
 • Šimkutė Gabija, 4ė
 • Antanaitis Ignas, 4 ė
 • Radzevičiūtė Ramunė, 4 ė
 • Stankevičiūtė Eglė, 4b