Bendruomenė

Vilhelmas Petkevičius – direktorius

+370 682 27 799
8 343 91622
direktorius@rjg.marijampole.lm.lt

Virginija Baliukynienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+370 611 43 624
8 343 92265
virginija.baliukyniene@gmail.com

Aldona Janulevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+37061603108
8 343 92265
aldona.jaunuleviciene@gmail.com

Vidmantas Kepalavičius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui

+37068215797
8 343 92265
vidmantaskrjg@gmail.com

Alfonsas Yla – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

+37061603106
8 343 92265
ylaalfonsas@gmail.com
Mokinių skaičius gimnazijos klasėse
2017 - 2018 mokslo metai
I II  III IV  Iš viso
 145 186 211 228 770

Mokinių skaičius klasėse

Eil.

Nr.

Klasė

Klasės auklėtojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kab.  Nr.

Mokinių skaičius klasėje

1

I A

Vytautas Naujalis, technologijos 109 kab.

27

2

I B

Vidmantas Žebrauskas, istorija, 319 kab.

30

3

I C

Ingrida Žilinskienė, lietuvių kalba, 203 kab.

30

4

I D

Rita Bobinienė, istorija, 318 kab.

30

5

I Ė

Eglė Danielienė, matematika, 305 kab.

28

6

II A

Daiva Noreikienė, matematika, 306 kab.

31

7

II B

Aušra Kapsevičienė, anglų k., 309 kab.

29

8

II C

Rima Šapokienė, rusų k., 227 kab.

29

9

II D

Daiva Liaukuvienė, inform. techno., 235 kab.

30

10

II Ė

Dovilė Maceikienė, anglų kalba, 135 kab.

27

11

II F

Vilija Sabulienė, matematika,  314 kab.

19

12

IIG

Kristina Jasinskienė, lietuvių k., 205 kab.

21

13

III A

Asta Martinkienė, matematika, 316 kab.

28

14

III B

Virginija Giedraitienė, matematika, 308 kab.

30

15

III C

Rasa Čiupkevičienė, biologija, 226 kab.

28

16

III D

Gražina Druskienė, istorija, 228 kab.

32

17

III Ė

Jolanta Karalienė, anglų k., 137 kab.

32

18

III F

Lilija Brusokienė, matematika, 304 kab.

31

19

III G

Kristina Kirvaitienė, anglų k., 311 kab.

30

20

IV A

Audronė Stočkuvienė, muzika, 121 kab.

29

21

IV B

Milda Maurukienė, matematika, 301 kab.

31

22

IV C

Gintutė Galadauskienė, anglų k., 217 kab.

29

23

IV D

Nijolė Matlauskienė, matematika, 307 kab.

31

24

IV Ė

Juozas Rožas, lietuvių k., 208 kab.

29

25

IV F

Sandra Survilienė, fizika, 323 kab.

26

26

IV G

Danutė Petkevičienė, biologija, 231 kab.

30

27

IV H

Raimondas Lingaitis, kūno kultūra

23

Iš viso

770


2017 - 2018 m. m. gimnazijoje iš viso dirba 69 pedagoginiai darbuotojai

2017 - 2018 m. m. gimnazijoje visos mokytojų darbo vietos užimtos.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojų  sąrašas 
2017 - 2018 m. m.


Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pareigos

Dalykas, kvalifikacinė kategorija

1

LIUDMILA ABRAMAVIČIENĖ

Mokytojas

Prancūzų k. mokytoja

2

ILONA AKELAITIENĖ

Mokytojas

 Etikos  mokytoja

3

DOVILĖ GUMULIAUSKIENĖ

Mokytojas

Ekonomikos mokytoja

4

ALVYDA AMBRASIENĖ

Mokytojas

Kūno k. vyr. mokytoja

5

VILIJA AMBRAZEVIČIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

6

VIRGINIJA BALIUKYNIENĖ

Dir. pav. ugdymui

Fizikos mokytoja metodininkė

7

VIDA BALICKIENĖ

Mokytojas

Tikybos vyr. mokytoja

8

RITA BOBINIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

9

LILIJA BRUSOKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

10

AUŠRA BULKEVIČIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

11

RASA ČIUPKEVIČIENĖ

Mokytojas

Biologijos mokytoja metodininkė

12

EGLĖ DANIELIENĖ

Mokytojas

Matematikos  mokytoja ekspertė

13

DALIA DAVYDOVA

Mokytojas

Choreografijos mokytoja metodininkė

14

REGINA DILIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja ekspertė

15

GRAŽINA DRUSKIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

16

GINTUTĖ GALADAUSKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

17

VIRGINIJA GIEDRAITIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

18

ILONA GRYBAUSKIENĖ

Mokytojas

Etikos mokytoja

19

ALFONSAS YLA

Dir. pav. ūkio reikalams

Žmogaus saugos mokytojas

20

RIMA JANČIAUSKIENĖ

Mokytojas

Geografijos mokytoja metodininkė

21

ALDONA JANULEVIČIENĖ

Dir. pav. ugdymui

Matematikos mokytoja metodininkė

22

ZINA JARIMAVIČIENĖ

Mokytojas

Vokiečių k. mokytoja metodininkė

23

KRISTINA JASINSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

24

AUDRONĖ JUSAITYTĖ

Mokytojas

Muzikos mokytoja metodininkė

25

AUŠRA KAPSEVIČIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

26

JOLANTA KARALIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

27

VIDMANTAS KEPALAVIČIUS

Dir. pav. ugdymui

Technologijų vyr. mokytojas

28

SIGITAS KIREILIS

Mokytojas

Inform. technologijų vyr. mokytojas

39

KRISTINA KIRVAITIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

30

ZITA KISIELIENĖ

Mokytojas

 Dailės vyr. mokytoja

31

VALĖ KLESEVIČIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

32

JURGA LEIMONIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

33

JUDITA LEIŠYTĖ

Mokytojas

Geografijos mokytoja metodininkė

34

DAIVA LIAUKUVIENĖ

Mokytojas

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

35

RAIMONDAS LINGAITIS

Mokytojas

Kūno k. mokytojas  metodininkas

36

DANGUOLĖ LIUTKEVIČIENĖ

Mokytojas

Chemijos mokytoja metodininkė

37

DOVILĖ MACEIKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

38

RŪTA MARČIULAITIENĖ

Mokytojas

Technologijų mokytoja metodininkė

39

ASTA MARTINKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

40

NIJOLĖ MATLAUSKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

41

MILDA MAURUKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

42

VILMA MIKALAINYTĖ

Mokytojas

Chemijos mokytoja metodininkė

43

RITA MIKUCKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

44

ŽIVILĖ MYRU

Mokytojas

Ekonomikos mokytoja

45

VYTAUTAS NAUJALIS

Mokytojas

Technologijų  vyr. mokytojas

46

DAIVA NOREIKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

47

DANUTĖ PETKEVIČIENĖ

Mokytojas

Biologijos mokytoja metodininkė

48

VILHELMAS PETKEVIČIUS

Direktorius

Biologijos mokytojas metodininkas

49

SVETLANA RAGELIENĖ

Psichologas

Etikos mokytoja

50

JUOZAS ROŽAS

Mokytojas

Lietuvių k. mokytojas metodininkas

51

IRINA RUDVALIENĖ

Mokytojas

Rusų k. vyr. mokytoja

52

JOLANTA RUTKAUSKIENĖ

Mokytojas

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

53

VILIJA SABULIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

54

RIMA ŠAPOKIENĖ

Mokytojas

Rusų k. mokytoja metodininkė

55

SKAISTUOLĖ ŠEDIENĖ

Mokytojas

Kūno k.  mokytoja metodininkė

56

SANDRA SURVILIENĖ

Mokytojas

Fizikos mokytoja metodininkė

57

AUDRONĖ STOČKUVIENĖ

Mokytojas

Muzikos mokytoja metodininkė

58

RAMUTĖ STRAIGIENĖ

Renginių organizatorė

Lietuvių k. vyr. mokytoja

59

JOLITA TAMULIONIENĖ

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė metodininkė

60

GRAŽINA URBONIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

61

SIDONA UŠACKIENĖ

Mokytojas

Teatro mokytoja

62

VIDA ŪSIENĖ

Mokytojas

Rusų k. mokytoja metodininkė

63

VIDAS VENCKŪNAS

Mokytojas

Fizikos mokytojas metodininkas

64

VIOLETA VILKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

65

DALIA ŽARSKIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

66

VIDMANTAS ŽEBRAUSKAS

Mokytojas

Istorijos mokytojas metodininkas

67

VIOLETA ŽEBRAUSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja ekspertė

68

INGRIDA ŽILINSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Pagrindiniai Gimnazijos tarybos formavimo ir veiklos principai:

 • tarybą sudaro dvidešimt vienas narys: septyni tėvai, septyni mokytojai, septyni mokiniai;
 • tėvus į tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius  – mokinių klasių susirinkimai;
 • visi tarybos nariai renkami slaptu balsavimu dvejiems mokslo metams;
 • pirmame naujos kadencijos gimnazijos tarybos posėdyje tarybos nariai atviru balsavimu išrenka pirmininką. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti gimnazijos direktorius;
 • tarybos nuostatai, jų keitimas yra tvirtinami gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu;
 • tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus;
 • neeiliniai gimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami gimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės gimnazijos tarybos narių iniciatyva;
 • į gimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Švietimo skyriaus, gimnazijos administracijos, kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, gimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai;
 • posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma;
 • Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;
 • Gimnazijos  taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Gimnazijos steigėjas arba jo įgaliota institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai svarstyti iš naujo.

Mokytojai

 • Virginija Giedraitienė, Gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Eglė Danielienė, matematikos mokytoja ekspertė
 • Jolanta Karalienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Kristina Kirvaitienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Dovilė Maceikienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Vytautas Naujalis,  vyr. technologijų mokytojas
 • Audronė Stočkuvienė, muzikos mokytoja metodininkė

Mokiniai

 • Ina Makaveckaitė, IIB gim. klasė
 • Paulina Vilbikaitė, IIC gim. klasė
 • Matas Bindokas, IIĖ gim. klasė
 • Tautvydas Miliūnas, IIIB gim. klasė
 • Augustė Ryselytė, IIID gim. klasė
 • Ema Kurmilevičiūtė, IVC gim. klasė
 • Meda Ramanauskaitė, IVD gim. klasė

Tėvai

 • Svajūnė Bradūnienė
 • Inga Šimukauskienė
 • Odeta Aleksienė
 • Rūta Žiūraitienė
 • Giedrius Naruševičius
 • Sigita Barišauskienė
 • Irma Gruzdienė

Mokinių taryba


 • Simona Gelažiūtė 3Ė gimnazijos mokinių prezidentė
 • Miglė Žiūraitytė 3G gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė
 • Aira Jucaitytė 3G
 • Augustė Ryselytė 3D
 • Deivita Mirvinskaitė 2A
 • Dominykas Butkus 3F
 • Evelina Plioplytė 3G
 • Gabrielė Bradūnaitė 2A
 • Gintarė Vaitkevičiutė 3G
 • Grantas Granickas 2Ė
 • Gustė Brokaitė 3F
 • Kamilė Žiūrytė
 • Liepa Taputytė 1C
 • Matas Bindokas 2Ė
 • Mykolas Kralikas 1Ė
 • Povilas Juselis 2A
 • Raminta Jankauskaitė 3G
 • Rasa Truncaitė 2A
 • Rugilė Leimonaitė 3A
 • Vaiva Tulickaitė 1A
 • Viktorija Jašinskaitė 2A