Bendruomenė

Vilhelmas Petkevičius – direktorius

+370 682 27 799
8 343 91622
direktorius@rjg.marijampole.lm.lt

Virginija Baliukynienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+370 611 43 624
8 343 92265
virginija.baliukyniene@gmail.com

Aldona Janulevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

+37061143624
8 343 92265
aldona.jaunuleviciene@gmail.com

Vidmantas Kepalavičius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui

+37068215797
8 343 92265
vidmantaskrjg@gmail.com

Alfonsas Yla – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

+37061603106
8 343 92265
ylaalfonsas@gmail.com
Mokinių skaičius gimnazijos klasėse
2016 - 2017 mokslo metai
I II  III IV  Iš viso
 186 210 228 227 851

Mokinių skaičius klasėse

Eil.

Nr.

Klasė

Klasės auklėtojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kab.  Nr.

Mokinių skaičius klasėje

1

I A

Daiva Noreikienė, matematika, 306 kab.

31

2

I B

Aušra Kapsevičienė, anglų k., 309 kab.

31

3

I C

Rima Šapokienė, rusų k., 227 kab.

29

4

I D

Daiva Liaukuvietė, inform. techno.,130 kab.

25

5

I Ė

Rūta Marčiulaitienė, technologijos, 101 kab.

28

6

I F

Vilija Sabulienė, matematika,  314 kab.

21

7

IG

Kristina Jasinskienė, lietuvių k., 205 kab.

21

8

II A

Ina Grinevičienė, vokiečių k., 316 kab.

31

9

II B

Virginija Giedraitienė, matematika, 308 kab.

30

10

II C

Rasa Čiupkevičienė, biologija, 226 kab.

29

11

II D

Gražina Druskienė, istorija, 228 kab.

31

12

II Ė

Jolanta Karalienė, anglų k., 137 kab.

31

13

II F

Lilija Brusokienė, matematika, 304 kab.

30

14

II G

Kristina Kirvaitienė, anglų k., 311 kab.

28

15

III A

Audronė Stočkuvienė, muzika, 121 kab.

29

16

III B

Milda Maurukienė, matematika, 301 kab.

30

17

III C

Gintutė Galadauskienė, anglų k., 217 kab.

30

18

III D

Nijolė Matlauskienė, matematika, 307 kab.

31

19

III Ė

Juozas Rožas, lietuvių k., 208 kab.

28

20

III F

Sandra Survilienė, fizika, 323 kab.

27

21

III G

Danutė Petkevičienė, biologija, 231 kab.

30

22

III H

Raimondas Lingaitis, kūno kultūra

22

23

IV A

Rita Bobinienė, istorija, 318 kab.

31

24

IV B

Dalia Žarskienė, istorija, 136 kab.

31

25

IV C

Vidmantas Žebrauskas, istorija, 319 kab.

26

26

IV D

Judita Leišytė,  geografija 229 kab.

29

27

IV Ė

Gražina Urbonienė, lietuvių k. 207 kab.

25

28

IV F

Dovilė Maceikienė, anglų kalba, 209 kab.

28

29

IV G

Alvyda Ambrasienė, kūno kultūra

28

30

IV H

Asta Martinkienė, matematika,303 kab.

29

Iš viso

851


2016 - 2017 m. m. gimnazijoje iš viso dirba 70 pedagoginių darbuotojų

2016 - 2017 m. m. gimnazijoje visos mokytojų darbo vietos užimtos.Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojų  sąrašas  2016 - 2017 m. m.
Mokytojai

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Pareigos

Dalykas, kvalifikacinė kategorija

1

LIUDMILA ABRAMAVIČIENĖ

Mokytojas

Prancūzų k. mokytoja

2

ILONA AKELAITIENĖ

Mokytojas

 Etikos  mokytoja

3

DOVILĖ ALEKSAITĖ

Mokytojas

Ekonomikos mokytoja

4

ALVYDA AMBRASIENĖ

Mokytojas

Kūno k. vyr. mokytoja

5

VILIJA AMBRAZEVIČIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

6

VIRGINIJA BALIUKYNIENĖ

Dir. pav. ugdymui

Fizikos mokytoja metodininkė

7

VIDA BALICKIENĖ

Mokytojas

Tikybos vyr. mokytoja

8

RITA BOBINIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

9

LILIJA BRUSOKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

10

AUŠRA BULKEVIČIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

11

RASA ČIUPKEVIČIENĖ

Mokytojas

Biologijos mokytoja metodininkė

12

EGLĖ DANIELIENĖ

Mokytojas

Matematikos  mokytoja ekspertė

13

DALIA DAVYDOVA

Mokytojas

Choreografijos mokytoja metodininkė

14

REGINA DILIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja ekspertė

15

GRAŽINA DRUSKIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

16

GINTUTĖ GALADAUSKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

17

LIONĖ GALINIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja ekspertė

18

VIRGINIJA GIEDRAITIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

19

INA GRINEVIČIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

20

ILONA GRYBAUSKIENĖ

Mokytojas

Etikos mokytoja

21

ALFONSAS YLA

Dir. pav. ūkio reikalams

Žmogaus saugos mokytojas

22

ALDONA JANULEVIČIENĖ

Dir. pav. ugdymui

Matematikos mokytoja metodininkė

23

RASITA JANUŠIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

24

KRISTINA JASINSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

25

AUDRONĖ JUSAITYTĖ

Mokytojas

Muzikos mokytoja metodininkė

26

AUŠRA KAPSEVIČIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

27

JOLANTA KARALIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

28

VIDMANTAS KEPALAVIČIUS

Dir. pav. ugdymui

Technologijų vyr. mokytojas

29

SIGITAS KIREILIS

Mokytojas

Inform. technologijų vyr. mokytojas

30

KRISTINA KIRVAITIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

31

ZITA KISIELIENĖ

Mokytojas

 Dailės vyr. mokytoja

32

VALĖ KLESEVIČIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

33

JUDITA LEIŠYTĖ

Mokytojas

Geografijos mokytoja metodininkė

34

DAIVA LIAUKUVIENĖ

Mokytojas

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

35

RAIMONDAS LINGAITIS

Mokytojas

Kūno k. mokytojas  metodininkas

36

DANGUOLĖ LIUTKEVIČIENĖ

Mokytojas

Chemijos mokytoja metodininkė

37

DOVILĖ MACEIKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

38

RŪTA MARČIULAITIENĖ

Mokytojas

Technologijų mokytoja metodininkė

39

ASTA MARTINKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

40

NIJOLĖ MATLAUSKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

41

MILDA MAURUKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

42

VILMA MIKALAINYTĖ

Mokytojas

Chemijos mokytoja metodininkė

43

RITA MIKUCKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

44

ŽIVILĖ MYRU

Mokytojas

Ekonomikos mokytoja

45

VYTAUTAS NAUJALIS

Mokytojas

Technologijų  vyr. mokytojas

46

DAIVA NOREIKIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

47

DANUTĖ PETKEVIČIENĖ

Mokytojas

Biologijos mokytoja metodininkė

48

VILHELMAS PETKEVIČIUS

Direktorius

Biologijos mokytojas metodininkas

49

SVETLANA RAGELIENĖ

Psichologas

Etikos mokytoja

50

JUOZAS ROŽAS

Mokytojas

Lietuvių k. mokytojas metodininkas

51

IRINA RUDVALIENĖ

Mokytojas

Rusų k. vyr. mokytoja

52

JOLANTA RUTKAUSKIENĖ

Mokytojas

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

53

VILIJA SABULIENĖ

Mokytojas

Matematikos mokytoja metodininkė

54

RIMA ŠAPOKIENĖ

Mokytojas

Rusų k. mokytoja metodininkė

55

SKAISTUOLĖ ŠEDIENĖ

Mokytojas

Kūno k.  mokytoja metodininkė

56

AUKSĖ ŠIUGŽDINIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

57

ROMUALDA STASKEVIČIENĖ

Mokytojas

Istorijos vyr. mokytoja

58

SANDRA SURVILIENĖ

Mokytojas

Fizikos mokytoja metodininkė

59

AUDRONĖ STOČKUVIENĖ

Mokytojas

Muzikos mokytoja metodininkė

60

RAMUTĖ STRAIGIENĖ

Renginių

organizatorė

Lietuvių k. vyr. mokytoja

61

JOLITA TAMULIONIENĖ

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė metodininkė

62

GRAŽINA URBONIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

63

SIDONA UŠACKIENĖ

Mokytojas

Teatro mokytoja

64

VIDA ŪSIENĖ

Mokytojas

Rusų k. mokytoja metodininkė

65

VIDAS VENCKŪNAS

Mokytojas

Fizikos mokytojas metodininkas

66

VIOLETA VILKIENĖ

Mokytojas

Anglų k. mokytoja metodininkė

67

DALIA ŽARSKIENĖ

Mokytojas

Istorijos mokytoja metodininkė

68

VIDMANTAS

ŽEBRAUSKAS

Mokytojas

Istorijos mokytojas metodininkas

69

VIOLETA ŽEBRAUSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. mokytoja ekspertė

70

INGRIDA ŽILINSKIENĖ

Mokytojas

Lietuvių k. vyr. mokytoja

Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Pagrindiniai Gimnazijos tarybos formavimo ir veiklos principai:

 • tarybą sudaro dvidešimt vienas narys: septyni tėvai, septyni mokytojai, septyni mokiniai;
 • tėvus į tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius  – mokinių klasių susirinkimai;
 • visi tarybos nariai renkami slaptu balsavimu dvejiems mokslo metams;
 • pirmame naujos kadencijos gimnazijos tarybos posėdyje tarybos nariai atviru balsavimu išrenka pirmininką. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti gimnazijos direktorius;
 • tarybos nuostatai, jų keitimas yra tvirtinami gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu;
 • tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus;
 • neeiliniai gimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami gimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės gimnazijos tarybos narių iniciatyva;
 • į gimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Švietimo skyriaus, gimnazijos administracijos, kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, gimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai;
 • posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma;
 • Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;
 • Gimnazijos  taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams;
 • Gimnazijos steigėjas arba jo įgaliota institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai svarstyti iš naujo.

Mokytojai

 • Virginija Giedraitienė, Gimnazijos tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
 • Eglė Danielienė, matematikos mokytoja ekspertė
 • Jolanta Karalienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Kristina Kirvaitienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Dovilė Maceikienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
 • Vytautas Naujalis,  vyr. technologijų mokytojas
 • Audronė Stočkuvienė, muzikos mokytoja metodininkė

Mokiniai

 • Ina Makaveckaitė, IB gim. klasė
 • Paulina Vilbikaitė, IC gim. klasė
 • Matas Bindokas, IĖ gim. klasė
 • Tautvydas Miliūnas, IIB gim. klasė
 • Augustė Ryselytė, IID gim. klasė
 • Ema Kurmilevičiūtė, IIIC gim. klasė
 • Meda Ramanauskaitė, IIID gim. klasė

Tėvai

 • Svajūnė Bradūnienė
 • Inga Šimukauskienė
 • Odeta Aleksienė
 • Rūta Žiūraitienė
 • Giedrius Naruševičius
 • Sigita Barišauskienė
 • Irma Gruzdienė

Mokinių taryba


 

 • Simona Geležiūtė, II Ė gim. klasė - gimnazijos mokinių prezidentė
 • Miglė Žiūraitytė, II G gim. klasė – pirmininkė
 • Agnė Geležiūtė, II D gim. klasė – pavaduotoja
 • Greta Jurkšaitė, III Ė gim. klasė
 • Andrėja Klimaitė, III B gim. klasė
 • Gustė Brokaitė, II F gim. klasė
 • Dominykas Butkus, II F gim. klasė
 • Augustinas Labutis, II D gim. klasė
 • Henrikas Kuršvietis, I F gim. klasė
 • Fausta Guogaitė, I C gim. klasė
 • Miglena Mikuckaitė, I C gim. klasė
 • Augustė Ryselytė, II D gim. klasė
 • Raminta Leonavičiūtė, II B gim. klasė
 • Aira Jucaitytė, II G gim. klasė
 • Viktorija Jušinskaitė, I A gim. klasė
 • Gabrielė Bradūnaitė, I A gim. klasė
 • Virginija Nemuraitė, I G gim. klasė
 • Rasa Truncaitė, I A gim. klasė
 • Deivita Miravinskaitė, I A gim. klasė
 • Povilas Juselis, I A gim. klasė
 • Ieva Markevičiūtė, II D gim. klasė
 • Deimantė Kirieliūtė, I F gim. klasė
 • Vismantė Ambraziejūtė, III A gim. klasė
 • Emilija Petruškevičiūtė, III A gim. klasė
 • Gintarė Vaitkevičiūtė, II G gim. klasė
 • Mantas Bindokas, I Ė gim. klasė
 • Grantas Granickas, I Ė gim. klasė
 • Kamilė Žiūrytė, I D gim. klasė