Veikla

 

MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno  g. 7, 68175 Marijampolė.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190451662.

Gimnazijos duomenys: tel.: (8 343) 91 622, 91 637, faks. (8 343) 91 622, el.p. rastine@rjg.marijampole.lm.lt

 

 

 

Marijampolės savivaldybės tarybai

 

 

2015-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2016-02-12  Nr. 6-3

 

 

 1. BENDROS ŽINIOS APIE GIMNAZIJĄ

 

Pagrindinis gimnazijos 2015 m. tikslas gimnazijos moksleivių ugdymas, teikiant kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje.

Svarbiausi 2015 m. uždaviniai:   

 1. Siekti ugdymo kokybės ruošiant mokinius brandos egzaminams.
 2. Formuoti ugdymo turinį, remiantis švietimo stebėsenos ir mokinių pasiekimų bei pažangos vertinimo ugdymo procese informacija.
 3. Organizuoti bendras veiklas su kitomis savivaldybės mokyklomis ir Sūduvos krašto gimnazijomis.
 4.  Kurti sveiką, saugią edukacinę aplinką ir sudaryti mokiniams geras sąlygas ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
 5. Išlaikyti ir puoselėti gimnazijos bendruomenės kultūrą, kurti naujas tradicijas.
 6. Teikti pagalbą gimnazijos mokinių savivaldos institucijoms.
 7. Vykdyti pilietinio, tautinio ir socialinio ugdymo programas, organizuoti renginius gimnazijoje.
 8. Vykdyti įsivertinimą ir rezultatus naudoti gimnazijos veiklos tobulinimui.

  Įgyvendinant 2015 m. gimnazijos tikslą, buvo siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje, mokymosi aplinkoje. Šiam tikslui pasiekti buvo numatytos priemonės iškeltų uždavinių įgyvendinimui.

  Gimnazijos mokytojai tikslingai dirbo stengdamiesi užtikrinti aukštą ugdymo kokybę ruošiant mokinius brandos egzaminams.  Buvo pasiekti geri rezultatai.

              148 laidos abiturientai visus egzaminus laikė kaip valstybinius, išskyrus, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį egzaminą, kurį rinkosi ir laikė 8 abiturientai,  valstybinį – 226.  Menų mokyklinį egzaminą rinkosi 19 abiturientų.

        Lietuvių k. ir literatūros valstybinį egzaminą laikė 226, matematikos egzaminą laikė – 166 abiturientai,  anglų k. egzaminą laikė – 207 abiturientai, istorijos egzaminą  laikė – 110 abiturientų, biologijos egzaminą laikė – 76 abiturientai, geografijos egzaminą laikė -  38 abiturientai, fizikos egzaminą laikė 45 abiturientai,  chemijos egzaminą  laikė – 25 abiturientai, informacinių technologijų egzaminą  laikė – 13 abiturientų.  Rusų k  ir vokiečių k. egzaminų abiturientai nelaikė.

              2015 metais geriausius įvertinimus gavo 16 abiturientų. Jie gavo 21 šimtuką  ir 9 devyniasdešimt devynetukus.

   

Metai

Abiturientų, kurie VE gavo aukščiausius įvertinimus, skaičius ir procentas

„Šimtukų“ skaičius

„Devyniasdešimt devynetukų“ skaičius

2012 m.

21 (7,4 %)

12

19

2013 m.

31 (11,1 %)

41

5

2014 m.

22 (8,1%)

26

8

2015 m.

16 (6,8%)

21

9

 

         

            Vienas gimnazijos abiturientas buvo įvertintas 3 šimtukais. Trys gimnazijos abiturientai gavo po du šimtukus. Abiturientas Matas Liorentas ir jo tėveliai buvo pakviesti į ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus priėmimą, kuris vyko Vilniuje valdovų rūmuose.

     Nemažai abiturientų valstybinius egzaminus išlaikė virš 86. Anglų k. – 34,7 %; Chemija - 28 %;  Biologija – 21 %; Istorija –   16,3 %; Matematika – 16,2  %;  Lietuviu k. ir literatūra – 14 %; Fizika – 8,8 %.

            Šeši gimnazijos abiturientai gavo brandos atestatus su pagyrimu.

            VBE rezultatai 2015m.

 

Egzamino pavadinimas

Laikiusių mokinių skaičius

Išlaikiusių virš „86“ skaičius ir %

Neišlaikiu-sių skaičius

Neišlaikiusių procentas gimnazijoje

Neišlaikiusių procentas Lietuvoje

Lietuvių k. ir literatūra

226

32 – 14,1 %

13

5,7 %

9,8 %

Matematika

166

27 – 16,2 %

11

6,6 %

9,2 %

Anglų k.

207

72 – 34,7 %

-

-

0,25 %

Istorija

110

18 – 16,3 %

1

0,91 %

0,62 %

Biologija

76

16 – 21 %

2

2,6 %

4,2 %

Geografija

38

0 – 0 %

1

2,6 %

2,2 %

Chemija

25

7 – 28 %

-

-

3,9 %

Fizika

45

4 – 8,8 %

1

2,2 %

4,6 %

Informacinės technologijos

13

4 – 30,7 %

-

-

5,9 %

 

           2015 metais mokytojų taryboje buvo svarstomi mokinių kokybiško ugdymo klausimai. Gimnazijos mokytojams seminarą vedė žinomas psichologas, Kauno Jaunimo mokyklos direktorius Tomas Lagunavičius.  Mokytojų taryba organizavo posėdį, kurio tema – „Kaip išmokyti, o ne mokyti“. Posėdžio metu buvo aptarta kokiu būdu  gerinti mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų bendradarbiavimą, kad jis  taptų mažiau formaliu ir teiktu daugiau naudos. 

           Gimnazijos metodinėje taryboje aptarta III – IV gimnazijos klasių mokinių mokymosi poreikių tenkinimas, 2015 – 2017 mokslo metų ugdymo plano projektas. Gimnazijos metodinė taryba svarstė vadovėlių pirkimo klausimus, aptarė mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencijos organizavimo klausimą, analizavo brandos egzaminų rezultatus, diskutavo dėl mokymo(si) metodų, siekiant geresnių ugdymosi rezultatų. Vyko metodinės tarybos narių susirinkimai dėl darbo plano svarstymo ir dėl iškilusių problemų sprendimo. Gimnazijos metodinėse grupėse mokytojai dalinosi patirtimi apie ugdymo organizavimo ir rengimo valstybiniams egzaminams problemas. Metodinė taryba organizavo susitikimą su Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos metodinės tarybos nariais.

            Gimnazijos bendruomenės nariai 2015 m. aktyviai bendradarbiavo su kitomis miesto mokyklomis. Savivaldybės pagrindinių mokyklų ir progimnazijos mokiniai buvo kviečiami dalyvauti įvairiuose gimnazijoje organizuojamuose renginiuose. Savivaldybės  mokyklų aštuntųjų ir dešimtųjų klasių mokiniams ir jų tėveliams gimnazijoje buvo organizuotas renginys, kuriame buvo pristatyta gimnazija bei gimnazijos vidurinio ugdymo programa ir galimybės mokytis gimnazijos I ir III klasėje. Savivaldybės mokyklų mokiniai ir mokytojai dažnai lankosi gimnazijoje veikiančiuose muziejuose, domisi gimnazijos istorija, dalyvauja organizuojamuose renginiuose.

            Ypatingas dėmesys gimnazijoje skiriamas I gimnazijos klasių mokiniams, sudaromos sąlygos sėkmingai adaptacijai. Pagrindinių mokyklų ir progimnazijos atstovai  kviečiami į I gimnazijos klasių mokinių adaptacijos aptarimą.

            Kasmet gimnazijoje daug dėmesio skiriama II gim. klasių mokiniams, padedant susidaryti individualius ugdymo planus. Gimnazija tęsia projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ veiklą, vadovaudamasi Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014-01-15 įsakymu Nr.V-72).

 Gimnazijos psichologė, socialinė pedagogė mokiniams teikia ugdymo karjerai paslaugas.  Jos teikia individualias ir grupines konsultacijas, ugdo karjeros kompetencijas, vykdo veiklinimą (mokiniai vyksta į įvairias aukštąsias mokyklas, karjeros muges, atvirų durų dienas), informacijos sklaidą. 2015 m. spalio mėnesį Kastu.lt atstovė supažindino gimnazijos mokinius su studijomis užsienio universitetuose.

 Kiekvienais metais gimnazijoje vyksta karjeros diena, kurioje studijų programas pristato  Lietuvos universitetai ir kolegijos.  Aktyviai bendradarbiaujame su gimnazijos partneriu - Vilniaus universitetu. Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetas yra  įsteigęs pereinamąjį prizą geriausiam gimnazijos abiturientui. 2015 metais šis prizas įteiktas abiturientei Brigitai Kavaliauskaitei. Kasmet gimnazijoje organizuojama Vilniaus universiteto diena, kurioje studijų  programas pristato daugelis VU fakultetų atstovų.

             Gimnazijoje organizuojami sveikos gyvensenos renginiai: sveikatos ir sporto diena,   rengiamas konkursas I gimnazijos klasių mokiniams  „Sveiko maisto savaitė“, propaguojama sveika mityba, sveika gyvensena. Gimnazija priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Gimnazijoje nuolat kuriama funkcionali mokymosi aplinka, tobulinamos edukacinės erdvės. Yra šiuolaikiškas informacinis centras, kuriame sudarytos sąlygos naudotis IT , kitomis mokymosi priemonėmis.

Gimnazijoje Vaiko gerovės komisija dirba pagal reglamentą parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V- 579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Ši komisija sprendžia įvairius klausimus reglamentuotus vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo, vaiko gerovės komisijos organizavimo tvarkos aprašo.

Vaiko gerovės komisija nagrinėja mokinių lankomumo problemas pagal gimnazijos I-IV  klasių mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą, analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejus. Gimnazijoje renkama informacija iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų (psichologės, socialinės pedagogės), mokinių tėvų,  norint užtikrinti gerą gimnazijos mikroklimatą. Teikia pagalbą mokiniams, patiriantiems socialinę atskirtį. Analizuojami mokinių tarpusavio santykiai, mokytojų ir mokinių bendravimo problemos. Teikiami siūlymai šioms problemoms spręsti. Šiai grupei vadovauja direktoriaus  pavaduotojas ugdymui V. Kepalavičius. Vaiko gerovės komisija dirba pagal parengtą Vaiko gerovės komisijos darbo planą, kuriame numatomos konkrečios veiklos kryptys, renginiai, aktualijos susijusios su prevencine veikla, teisės pažeidimais, tėvų švietimu, alkoholio, tabako, narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija ir t.t.  Gimnazijoje į mokomuosius dalykus integruota alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinė programa.

Gimnazijoje registruojamos traumos, analizuojamos jų priežastys, organizuojamas traumų tyrimas kūno kultūros pamokose, įvesta traumų registravimo sistema gimnazijoje, kurios nesukelia darbingumo praradimo daugiau kaip 1 dieną, gimnazijoje organizuojamas mokytojų ir mokinių budėjimas.

Gimnazijoje vyksta apsilankančių asmenų registracija. Budėtojo poste, kuris įrengtas gimnazijos fojė,  budėtojas  registruoja visus apsilankančius asmenis, kad į gimnaziją nepatektų nepageidautinų, pašalinių asmenų. Gimnazijos koridoriuose, rūbinėse, gimnazijos  fojė  įrengtos vaizdo sebėjimo kameros.

           Gimnazijoje pagalba mokinių savivaldos institucijoms teikiama įvairias būdais: gimnazijos renginių organizatorė R. Straigienė mokiniams padeda organizuoti renginius, sudaromos sąlygos bendrauti ir bendradarbiauti su Marijampolės regiono gimnazijų ir Marijampolės savivaldybės mokyklų mokinių savivaldos institucijomis. Gimnazijos mokinių tarybos nariai glaudžiai bendradarbiauja su socialine pedagoge, muzikos, choreografijos, dailės, teatro ir kitų dalykų mokytojais. Informacinių technologijų mokytojas M. Kliučinskas, lietuvių kalbos mokytoja V. Žebrauskienė, renginių organizatorė R. Straigienė padeda tvarkyti mokinių internetinį tinklalapį.

           Gimnazijoje kasmet  organizuojami įvairūs pilietiniai ir tautiniai renginiai, susitikimai su  gimnazijos auklėtiniais. Vykdomi pilietinio ir tautinio ugdymo projektai: „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“, „Tautos dvasios beieškant“. Gimnazijoje istorijos, lietuvių kalbos, pilietinio ugdymo pamokos organizuojamos gimnazijos istorijos muziejuje. Dažnai vyksta gimnazistų pamėgti „Protų mūšiai“, minimos žymių gimnazijos auklėtinių sukaktys.

           2015-09-01 gimnazijoje 33 klasėse mokėsi 925 mokiniai. Klasių komplektų ir mokinių skaičius palyginti su 2014 m.  sumažėjo.  2014-09-01 gimnazijoje mokėsi 956 mokiniai.

Gimnazijoje dirba 105 darbuotojai, iš jų 75 pedagoginiai darbuotojai. Gimnazijoje dirba 74 mokytojai. Iš jų 5 mokytojai ekspertai, 48 mokytojai metodininkai, 11 vyresniųjų mokytojų, 1 mokytojas, 9 mokytojai yra neatestuoti.

Gimnazijos administraciją sudaro gimnazijos direktorius ir pavaduotojai. Gimnazijoje dirba 3 pavaduotojai ugdymui ir pavaduotojas ūkio reikalams, taip pat gimnazijos psichologas, socialinis pedagogas ir renginių organizatorius. Įstaigoje dirba 30 techninio personalo darbuotojų. Darbuotojų kaita gimnazijoje beveik nevyksta.  Gimnazijoje dirba 8 pensinio amžiaus mokytojai.

Įvairiuose seminaruose, kursuose ir mokymuose kvalifikaciją kiekvienais metais tobulina dauguma gimnazijos mokytojų.

 

2. GIMNAZIJOS  FINANSAVIMAS 2015 METAIS

.

Gimnazijos finansavimui 2015 m. buvo patvirtinti šie asignavimai (tūkst. eurų):

 iš viso -  1534,2 tame skaičiuje aplinkos lėšos – 222,6.  Lėšos skirtos mokinių pavėžėjimui – 60,4.  Mokinio krepšelio lėšos –  1245,3.  Įstaigos specialiųjų programų lėšos: 5,4.

            2015 m. buvo realiai gautos lėšos (tūkst. eurų):

 iš viso – 1534,1 tame skaičiuje aplinkos lėšos – 222,6.   Lėšos skirtos mokinių pavėžėjimui – 60,4. Mokinio krepšelio lėšos –  1245,3.   Specialiųjų programų lėšos – 5,3. Gimnazija 2015 m. gavo 2,6 tūkst. eurų  2% paramos lėšų.

             2015-01-01  gimnazija kreditorinio įsiskolinimo neturėjo. 2015 metų pabaigoje kreditorinio įsiskolinimo taip pat nebuvo.

 

3. GIMNAZIJOS UGDYMO VEIKLA PAGAL ĮGYVENDINAMAS PROGRAMAS

 

Gimnazijoje įgyvendinamos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Ugdymo veiklos specifika ir išskirtinumas gimnazijoje pasireiškia tuo, kad vykdoma pirmų gimnazijos klasių mokinių adaptacija, antrų klasių gimnazistai mokslo metų pabaigoje dalyvauja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, trečių klasių gimnazistai rengia individualius ugdymo planus ir ugdomi pagal skirtingų kursų programas, ketvirtų klasių gimnazistai ruošiami valstybiniams ir mokykliniams brandos egzaminams.

2015 m. gimnazijos I-IV klasėse mokėsi 955 gimnazistai. Gimnazijos I-II klasėse mokėsi 442  mokiniai,  III-IV klasėse mokėsi 513 mokiniai.

2015 m. antrose gimnazijos klasėse mokėsi 225 mokiniai. Pagrindinio ugdymo programą įsisavino ir įgijo pagrindinį išsilavinimą visi  225 gimnazistai.  Tai sudaro 100%.

            Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinime aukščiausius įvertinimus (abu 10) gavo 3 mokiniai: Milda Domantaitė, Tomas Kurapka, Akvilė Vitkauskaitė. Iš visų antrokų du gimnazistai mokosi tik dešimtukais. Tai – Milda Domantaitė ir Ignas Matusevičius. Labai gerai mokosi (tik vienas 9) šie II – rų klasių mokiniai: Tomas Kurapka, Paulina Ambrasaitė, Armandas Aidulis.

           2015 m. gimnazijoje mokėsi 234 abiturientai. Gimnaziją baigė  231 gimnazistas. Tai sudaro 98,7%. Vidurinio ugdymo programos nebaigė 3 abiturientai. Tai sudaro 1,3%.  6 gimnazijos abiturientai  gavo brandos atestatus su pagyrimu. Baigę gimnaziją abiturientai tęsia mokslus:    Universitetuose - 148 abiturientai tai sudaro 64 %, iš jų 13 įstojo į užsienio universitetus. Kolegijose – 51 abiturientas, tai sudaro 22 %. PRC – 5; 2,1 %  Dirba –  24;  10 %. Iš viso  aukštosiose mokyklose mokosi – 199 abiturientai, tai sudaro 86%.

          2015 metais savivaldybės olimpiadose ir konkursuose iš viso buvo užimta 50 prizinių vietų. Pagal dalykų grupes prizinės vietos pasiskirstė taip: tiksliųjų ir gamtos mokslų grupėje – 24 prizinių vietų, humanitarinių ir socialinių mokslų grupėje – 24 prizinės vietos, menų ir technologijų dalykų grupėje – 2 prizinės vietos. Respublikinėse olimpiadose ir konkursuose dalyvavo 11 gimnazistų.  Jie dalyvavo matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos, biologijos, anglų kalbos, geografijos olimpiadose. Chemijos olimpiadoje dalyvavo Paulius Subačius ir Kasparas Kralikas, kuris buvo apdovanotas pagyrimo raštu. Juos ruošė chemijos mokytoja Vilma Mikalainytė. Geografijos olimpiadoje dalyvavo Augustė Vazytė ir Paulius Subačius, mokytoja Judita Leišytė. Matematikos olimpiadoje dalyvavo Andrius Grabauskas, mokytoja Nijolė Matlauskienė. Biologijos olimpiadoje dalyvavo Julius Naktinis ir Justas Ritmejeris. Juos ruošė mokytojai  Vilhelmas Petkevičius ir Rasa Čiupkevičienė. Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiadoje dalyvavo Vasarė Papečkytė,  mokytoja Valė Klesevičienė. Respublikiniame anglų kalbos konkurse dalyvavo Paulius Subačius, mokytoja Gintutė Galadauskienė.

             2015 metais gimnazijos bendruomenė toliau dalyvavo sveikatą stiprinančios mokyklos programoje ,, Sveika mokykla – sveikas žmogus“. Gimnazijos mokiniams buvo skaitomos paskaitos:  “Tabakas ir sveikata” lektorė S. Tarasevičienė, „ŽIV/AIDS/LPL“ III klasių mokiniams, lektorė gydytoja epidemiologė L.Radzevičienė, I  klasių mokiniams „Sveika mityba“  lektorė S. Tarasevičienė, "Anaboliniai steroidai, vartojimo pasekmės sveikatai", lektorė gydytoja endokrinologė A. Zakarauskienė, “Lytinė sveikata”,  lektorius gydytojas urologas P.Pilypas, akušerė A. Žaldarytė,  paskaita- praktinis mokymas „Skubi pagalba sustojus širdžiai, užspringus, kraujuojant“ lektorė S. Tarasevičienė, IV klasių merginoms „Krūties vėžio rizikos veiksniai, požymiai ir tyrimo būdai“ lektorė S. Tarasevičienė. Gimnazijos mokiniams 2015 m. buvo organizuoti įvairūs sveikatinimo renginiai ir akcijos: Pasaulinė Vandens diena - akcija „Vaišinamės vandeniu“, Pasaulinė diena be tabako  „Pūsk burbulus, o ne dūmus“ , Pasaulinės košės dienos minėjimas,  konkursas I  klasių mokiniams "Sveikas maistas", Pasaulinės AIDS dienos viktorina  „AIDS geriau žinoti“, gimnazijos bendruomenės „Sveikatingumo ir sporto šventė“. Gimnazistai dalyvavo Marijampolės savivaldybės etapo konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Didelio susidomėjimo sulaukė sveikatingumo renginys “Džiovintų daržovių, vaisių ir žolelių pasaulyje“ lektorės  R. Marčiulaitienė ir S. Šedienė. Gimnazistai aktyviai dalyvavo internetiniame (www.smlpc.lt) sveikatos žinių konkurse „Reikia sveikam išlikti“.

            Gimnazijoje organizuojami įdomūs ir populiarūs pilietinio ugdymo renginiai: 2015 m. pradėtas  edukacinių užsiėmimų ciklas, skirtas Vasario 16 – osios, Nepriklausomos Lietuvos 100-mečiui paminėti, nuolat minimos valstybinės šventės, gimnazijos bendruomenė kasmet dalyvauja  pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, organizuojama mokinių ir mokytojų kūrybos darbų paroda, skirta Vasario 16 –ajai, vykdomas projektas  ,,Mūsų signatarai“, 2015 metais organizuota Sūduvos krašto gimnazijų mokinių konferencija, skirta Jono Jablonskio 155 – osioms gimimo metinėms, gimnazistai aktyviai dalyvavo tautinių apyrankių pynimo akcijoje „Lietuvai ir man“, organizuotas mokinių ir mokytojų dviračių žygis, skirtas spaudos atgavimo dienai paminėti. Gimnazijoje populiarios integruotos pamokos: integruota dailė ir istorijos pamoka ,,Lietuvos etnografinių regionų tautinis kostiumas", integruota istorijos ir muzikos pamoka „Tautinis kostiumas, tradicijos ir modernumo dermė“.  Organizuotas etnokultūrinis projektas „Atverk tautos lobynų gelmes“, edukacinė išvyka „Pažinkime Suvalkiją“ aplankyti Suvalkijos dvarai (Gelgaudiškio, Zyplių, Paežerių), J. Jablonskio, V. Kudirkos, J. Basanavičiaus tėviškės.

               2015 metais gimnazijos sportininkai dalyvavo Lietuvos mokyklų olimpinio festivalio, savivaldybės tarpmokyklinėse, zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose. Gerai sekėsi gimnazijos krepšininkams, mokyt. R. Lingaitis. Komanda nugalėtojo  Marijampolės savivaldybės mokyklų komandas. LMOF zoninėse krepšinio varžybose gimnazijos vaikinų komanda laimėjo I vietą, o tarpzoninėse III vietą . Taip pat gerai  pasirodė gimnazijos vaikinai tinklininkai, mokytoja S. Šedienė. Jie  Marijampolės savivaldybėje iškovojo pirmą vietą. Komanda laimėjo zonines, tarpzonines varžybas, o finalinėse Lietuvos mokinių olimpinio festivalio  varžybose tapo trečios vietos nugalėtojais. Marijampolės savivaldybėje gimnazijos merginos ir vaikinai tarpmokyklinėse smiginio varžybose iškovojo pirmas vietas (mokytojas Raimondas Lingaitis). Vaikinų futbolo komanda dalyvavo Marijampolės savivaldybės  futbolo žaidynėse „Golas“, Kalėdiniame salės futbolo turnyre Suvalkijos 4-osios šaulių rinktinės vado taurei laimėti  ir užėmė pirmas vietas (mokytojas Raimondas Lingaitis) Tarpmokyklinėse lengvosios atletikos rungčių varžybose merginų (mokytoja Skaistuolė Šedienė) ir vaikinų komanda (mokytojas Raimondas Lingaitis) laimėjo antrą vietą.

 

4. GIMNAZIJOS DALYVAVIMAS ĮVAIRIOSE PROGRAMOSE, PROJEKTUOSE

 

          Gimnazijos bendruomenė 2015 metais toliau įgyvendino projektą „Sveikesnio pasirinkimo link“. Gimnazija priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Gimnazijoje vykdomi pilietinio ir tautinio ugdymo projektai: „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ ir „Tautos dvasios beieškant“. Už etnokultūros projekto „Tautos dvasios beieškant“ įgyvendinimą, gimnazijos komanda apdovanota II vietos diplomu. Gimnazijos pedagogai ir mokiniai dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Šio projekto įgyvendinimui gimnazija gavo 28 planšetinius kompiuterius, kurie naudojami karjeros ugdymui.

 

5.  GIMNAZIJOS MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI

 

          2015 metais gimnazijoje didesni remonto ir rekonstrukcijos darbai nebuvo atliekami.       Gimnazijos biblioteka gerai apsirūpinusi vadovėliais, patenkinamai mokymo priemonėmis. Gimnazijoje yra du informacinių technologijų kabinetai, įrengtas muzikos informacinių technologijų kabinetas, veikia modernus informacinis centras. Visų dalykų kabinetuose yra internetinis ryšys, gimnazijoje sėkmingai naudojamas e-dienynas, kabinetai aprūpinti kompiuteriais, vaizdo projektoriais, dokumentų kameromis, ekranais, atnaujinti mokykliniai suolai.

 

6. GIMNAZIJOS KULTŪROS FORMAVIMAS

 

          Kiekvienais mokslo metais gimnazijoje organizuojami renginiai telkia gimnazijos bendruomenę formuoja gimnazijos kultūrą. Ypač svarbus renginys Gimnazijos diena. Renginio metu visa gimnazijos bendruomenė dalyvauja bendruose Gimnazijos dienos renginiuose. Bendruomenės nariai įtraukiami į sveikatą stiprinančios mokyklos veiklą, dalyvauja sveikatinimo projektuose.

         Gimnazija bendradarbiauja su: Vilniaus universitetu, Kauno technologijų universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos gimnazijų asociacija, Marijampolės kolegija, Marijampolės profesinio rengimo centru,  Marijampolės regiono gimnazijomis (Šakių ,,Žiburio“ gimnazija, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija, Vilkaviškio „Aušros‘ gimnazija, Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Marijampolės darbo birža, Marijampolės apskrities švietimo centru, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindine mokykla, Marijampolės „Ryto“ pagrindine mokykla, Marijampolės kraštotyros muziejumi, Marijampolės pedagogine psichologine tarnyba, Marijampolės sporto mokykla, su užsienio gimnazijomis - Suomijos Kokolos Kiviinyti gimnazija, Suomijos Kokolos Hakalahden mokykla, Vokietijos Bergish Gladbach Albertus Magnus gimnazija.

 

7. GIMNAZIJOS VEIKLOS PERSPEKTYVOS

 

            Gimnazijos veiklos perspektyvos numatytos gimnazijos 2016–2018 m. strateginiame plane. 2015 m. gimnazijoje nebuvo jokių struktūrinių pokyčių, gimnazija vykdė keturmetės gimnazijos funkcijas. Pagrindiniai gimnazijos strateginiai tikslai išlieka: ugdymo kokybės užtikrinimas, darnus gimnazijos materialinės bazės vystymas, išsilaikymas šiuolaikinėje konkurencingoje aplinkoje.

 

 

Gimnazijos direktorius                                                                                       Vilhelmas Petkevičius